KADRA:

1. mgr Bogumiła Pawlik – dyrektor, pedagog, doradca zawodowy;

2. mgr Bożena Szynkowska - psycholog;

3. mgr Janina Przyjemska-Miętek – psycholog;

4. mgr Katarzyna Mazur - psycholog, terapeuta TUS, TZA, certyfikowany diagnosta                                         ADOS-2; 

5. mgr Irena Frączak – pedagog, tyflopedagog;

6. mgr Renata Brych-Grusza - pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog,                                                          certyfikowany diagnosta ADOS-2;

7. mgr Elżbieta Gasek – logopeda;

8. mgr Anna Sieniakowska – logopeda, neurologopeda;

9. mgr Anna Strzelecka-Knut - logopeda.  

 

Poradnia  jest placówką oświatową świadczącą bezpłatne usługi w zakresie diagnozy, terapii i poradnictwa psychologiczno - pedagogiczno-logopedycznego.

Obejmuje opieką dzieci i młodzież uczącą się z terenu miasta i gminy Świdwin, gminy Brzeżno, gminy Sławoborze i Nielepu.
 
Z pomocy placówki można skorzystać za pośrednictwem szkoły lub umawiając się indywidualnie w sekretariacie lub telefonicznie.

Badania psychologiczne,   pedagogiczne,      logopedyczne    oraz   wydawanie orzeczeń  i   opinii odbywa   się na wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów.


CELE I ZADANIA:

 1. diagnozowanie    poziomu   rozwoju,  potrzeb   i   możliwości   oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
 
2. wspomaganie dzieci  i  młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb,

4. pomoc w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi   z różnicami kulturowymi lub ze zmiana środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości dzieci i młodzieży

7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,

8. współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności    w uczeniu u uczniów kl. I-III szkoły podstawowej,

9. współpraca ze szkołami, i placówkami przy opracowywaniu i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapetycznych oraz planów działań wspierajacych,

10. współpraca  w  udzielaniu  i  organizowaniu przez przedszkola, szkoły i pacówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

11. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej roli rodziny

12. wspomaganie  wychowawczej i edukacyjnej funkcji  przedszkola, szkoły lub placówki,

13. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

14. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom w  przedszkolach, szkołach i placówkach.

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
• diagnozowanie,
• opiniowanie,
• działalność terapeutyczną,
• działalność profilaktyczną,
• poradnictwo, konsultacje,
• działalność informacyjno-szkoleniową.

Poradnia opiniuje w sprawach:
•  przyspieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego,
• gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym,
• dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia,
• dostosowania warunków i formy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia,
• objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
• zwolnienia ucznia z wadą słuchu, afazją lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
•  udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
• przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposobiającego do pracy,
• pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
• zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
• braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
• kształcenia i wychowania.


Poradnia orzeka:
• o potrzebie kształcenia specjalnego  dzieci: upośledzonych umysłowo,   z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, ruchową, z autyzmem,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanych lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym ,
• o potrzebie nauczania indywidualnego - w przypadku dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie ogranicza możliwość uczęszczania do szkoły,
• o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
• o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
• o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego   lub   zagrożonego  niepełnosprawnością  od  chwili wykrycia  do podjęcia nauki szkolnej.