Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest  Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie, ul. Drawska 32, 78-300 Świdwin, reprezentowana przez Dyrektora.

2.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Poradni.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych Osobowych.

3.  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4.  Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  i archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.  Podanie przez Państwa dane osobowe stanowią zgodę na ich przetwarzanie i są warunkiem rozpatrzenia sprawy/wniosku. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.